Prihláška za člena OZ Vincentínum


Prosíme
pripojený text skopírovať do Wordu, vyplniť, vytlačiť, podpísať a doručiť pani tajomníčke Spojenej školy sv.Vincenta de Paul, Bratislava, Bachova 4, kde preberáme našu poštu (prípadne nám Vašu prihlášku môžete doručiť aj poštou na našu adresu uvedenú v kontaktoch) .

Ak doplníte aj tel., pripadne E-mailový kontakt na Vás (prípadne aj informáciu, ktorú triedu navštevuje Vaše dieťa - ak túto školu navštevuje, nie je to však samozrejme podmienka), uľahčíte nám komunikáciu s Vami. Vďaka!

Prípadne môžete poslať Vašu vyplnenú prihlášku za člena OZ Vincentínum aj po dieťati, jeho pani triednej učiteľke, ktorá Vašu prihlášku doručí pani tajomníčke, odkiaľ si ju vyzdvihneme. V takom prípade Vás však pre istotu prosíme, aby ste nás o zaslaní prihlášky radšej informovali aj mailom tu!


...........................................................................................................................................
 

Prihláška za člena OZ Vincentínum

(prosíme doručiť ako poštu pre OZ Vincentínum do kancelárie pani tajomníčky)

 

Týmto sa prihlasujem za člena/členku Občianskeho združenia Vincentínum, ktoré pôsobí pri Gymnáziu a základnej škole sv. Vincenta de Paul na Bachovej č.4 v Bratislave.

Vyhlasujem, že stanovy OZ Vincentínum primerane poznám a súhlasím so spracovaním a evidenciou údajov a informácií, uvedených v tejto prihláške, výlučne pre vnútorné potreby OZ Vincentínum.

 

Meno a priezvisko .....................................................................................................................

 

Adresa ..................................................................................................................................

Tel.:................................         E-mail:......................................          Dieťa navštevuje triedu ............

Uvítame aj uvedenie oblasti, v ktorej pôsobíte (pre potreby združenia), alebo v ktorej by ste boli ochotní/á profesionálne, kontaktami, alebo inak podporiť realizáciu cieľa združenia :
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

Dátum ..........................................                                              Podpis ..............................................

PRIPRAVUJEME


OZ Vincentínum dostupné aj na Facebook-u.

ZREALIZOVANÉ

Rekonštrukcia školskej kuchyne

 Rodičia pred tabuľou

Vincentínska olympiáda

Športový deň 2015

 

 

WEB aktualizovaný: 20/09/2015
 
 

OZNAM

Vážení rodičia,

členský príspevok je aj v tomto roku stanovený ako súčet základnej časti vo výške 50€ a variabilnej časti vo výške 5€ za každé dieťa navštevujúce školu. Pre rodiča s 1 žiakom teda zostáva členské nezmenené vo výške 55 €, pre rodiča napríklad s 3 žiakmi je vo výške 65 €. 

Pred realizáciu platby Vám bude doručený mail s prideleným variabilným symbolom. Ak ešte nie ste regitrovaný za člena OZ, prosím zaregistrujte sa prostredníctvom jednoduchého formulára.

Platby prosíme zrealizovať do 30.11.2017

Ďakujeme, OZ Vincentínum.

 


Informácie o vybraných aktivitách


na začiatok stránky