Podmienky členstva

Výňatok zo stanov OZ Vincentínum :          
          Členstvo v združení

 1. Členom združenia sa stáva osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady:

  a) fyzická osoba:
  • ktorá má rodičovský, alebo obdobný vzťah k niektorému žiakovi, resp. k študentovi školy,
  • ktorá je plne spôsobilá na právne úkony,
  • ktorá je bezúhonná,
  • ktorá súhlasí s cieľom združenia,
  • ktorá doručila združeniu svoju písomnú prihlášku za člena združenia,
  • ktorej prihlášku vzal na vedomie príslušný orgán združenia,

  b) fyzická osoba:
  • ktorá je plne spôsobilá na právne úkony,
  • ktorá je bezúhonná,
  • ktorá súhlasí s cieľom združenia,
  • ktorá doručila združeniu svoju písomnú prihlášku za člena združenia,
  • ktorej prijatie za člena združenia schválil príslušný orgán združenia,  

  c) právnická  osoba:
  • ktorá je v združení zastúpená písomne určenou osobou, resp. osobami,
  • ktorá musí spĺňať podmienky ako fyzická osoba podľa čl. II1b).
 2. Právnická osoba podľa čl. II.1.c má v  združení pri voľbách toľko hlasov, koľkonásobný členský príspevok platí. Počet hlasov všetkých právnických osôb, ktoré sú členmi združenia, však môže byť rovný najviac 50% počtu hlasov ostatných členov združenia. V prípade viacerých právnických osôb, členov združenia, ak vznikne potreba uplatniť ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete, rozdelí sa počet hlasov právnických osôb medzi ne, a to podľa pomeru výšky ich členských príspevkov. 
 3. Združenie vedie zoznam členov združenia. Osoby podľa čl.II.1 doň zapisuje bez zbytočného odkladu a rovnako bez zbytočného odkladu v ňom vykonáva zmeny v zmysle čl. II.4 až II.6. 
 4. Člen združenia  má právo zo združenia slobodne vystúpiť. 
 5. Členstvo v združení môže byť zrušené príslušným orgánom združenia v týchto prípadoch:

  •  ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
  •  ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého sa dopustil    v súvislosti s členstvom v združení,
  •  ak  člen združenia hrubo porušil povinnosti člena združenia.
 6. Členstvo zaniká :
  •  vystúpením člena zo združenia (oznámenie o vystúpení zo združenia musí byť združeniu doručené písomnou formou),
  •  u člena združenia v zmysle čl. II.1a) aj ukončením školskej dochádzky, resp. štúdia posledného žiaka, resp. študenta školy, ku ktorému mal rodičovský, alebo obdobný vzťah (v takomto prípade nie je potrebný žiaden prejav vôle vystúpiť zo združenia), ak člen nepožiadal písomnou formou združenie o trvanie svojho členstva,
  •  ak člen združenia zomrel, alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
  •  ak člen združenia bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.

              Práva a povinnosti členov združenia

 1. Členovia  združenia majú právo zúčastňovať sa činnosti združenia a právo voliť a byť volení do orgánov združenia a právo byť informovaní o činnosti združenia. 
 2. Členovia združenia sú povinní:
  • dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy združenia,
  • podľa svojich schopností a možností plniť uznesenia orgánov združenia,
  • podľa svojich schopností a možností podporovať cieľ združenia,
  • podľa svojich schopností a možností zúčastňovať sa činnosti združenia,
  • nekonať proti cieľu združenia,
  • preukázať svoju totožnosť (občianskym preukazom, alebo iným vhodným dokladom) na požiadanie orgánov združenia počas ich rokovania, alebo v súvislosti s prípravou rokovania orgánov združenia,
  • platiť členské príspevky. 
 3. Hrubým porušením povinností člena združenia sa rozumie poškodzovanie dobrého mena združenia, konanie proti cieľu združenia, nezaplatenie členského príspevku, alebo jeho časti, resp. omeškanie s jeho zaplatením (alebo jeho časti) v trvaní viac ako pol roka.

PRIPRAVUJEME


OZ Vincentínum dostupné aj na Facebook-u.

ZREALIZOVANÉ

Rekonštrukcia školskej kuchyne

 Rodičia pred tabuľou

Vincentínska olympiáda

Športový deň 2015

 

 

WEB aktualizovaný: 20/09/2015
 
 

OZNAM

Vážení rodičia,

členský príspevok je aj v tomto roku stanovený ako súčet základnej časti vo výške 50€ a variabilnej časti vo výške 5€ za každé dieťa navštevujúce školu. Pre rodiča s 1 žiakom teda zostáva členské nezmenené vo výške 55 €, pre rodiča napríklad s 3 žiakmi je vo výške 65 €. 

Pred realizáciu platby Vám bude doručený mail s prideleným variabilným symbolom. Ak ešte nie ste regitrovaný za člena OZ, prosím zaregistrujte sa prostredníctvom jednoduchého formulára.

Platby prosíme zrealizovať do 30.11.2017

Ďakujeme, OZ Vincentínum.

 


Informácie o vybraných aktivitách


na začiatok stránky