Plánovaný rozpočet na školský rok 2013/14

 

  Príjmy Plán
P1 Zostatok  z 2012/2013 0,00
P2 Predpokladaný príjem členské 19 240,00
P3 Dary, 2% z dane 5 000,00
     
  Príjmy spolu 24 240,00
     
  Výdavky Plán
1. Výchova: 2 500,00
1.1. Gymnázium 375,00
1.2. 2.stupeň 625,00
1.3. 1.stupeň 500,00
1.4. Školský klub detí 500,00
1.5. Celoškolské akcie 500,00
     
2. Vzdelávanie: 5 500,00
2.1. PK - 1. stupeň 500,00
2.2. PK - výchovy 500,00
2.3. PK - cudzie jazyky 500,00
2.4. PK - M, F, Inf, Tech, SVP 500,00
2.5. PK - prírodovedné predmety 3 000,00
2.6. PK - SJL,DEJ,NOS,OBN 400,00
2.7. PK - náboženstvo 100,00
     
3. Prevádzka a technické zabezpečenie: 2 500,00
3.1. Reprografické práce 2 500,00
     
4. Podpora triednych kolektívov: 3 000,00
4.1. Príspevok z časti členského 3 000,00
     
5. Činnosť združenia: 2 000,00
5.1. Vklad ZKŠ+ZSŠS-členské prísp.reg.poplatky 150,00
5.2. Režijné náklady OZ+web stránka 350,00
     
  Výdavky spolu 23 990,00

 

PRIPRAVUJEME


OZ Vincentínum dostupné aj na Facebook-u.

ZREALIZOVANÉ

Rekonštrukcia školskej kuchyne

 Rodičia pred tabuľou

Vincentínska olympiáda

Športový deň 2015

 

 

WEB aktualizovaný: 20/09/2015
 
 

OZNAM

Vážení rodičia,

členský príspevok je aj v tomto roku stanovený ako súčet základnej časti vo výške 50€ a variabilnej časti vo výške 5€ za každé dieťa navštevujúce školu. Pre rodiča s 1 žiakom teda zostáva členské nezmenené vo výške 55 €, pre rodiča napríklad s 3 žiakmi je vo výške 65 €. 

Pred realizáciu platby Vám bude doručený mail s prideleným variabilným symbolom. Ak ešte nie ste regitrovaný za člena OZ, prosím zaregistrujte sa prostredníctvom jednoduchého formulára.

Platby prosíme zrealizovať do 30.11.2017

Ďakujeme, OZ Vincentínum.

 


Informácie o vybraných aktivitách


na začiatok stránky