DOKUMENTY

 

Originály dôležitých dokumentov a to najmä registrované stanovy OZ Vincentínum, doklady o voľbách do orgánov združenia, doklady o schválení členských príspevkov, schválené plány činnosti, schválené finančné plány, schválené správy o činnosti, schválené správy o príjmoch a výdavkoch združenia, prehľady plnení finančných plánov, zápisnice zo zasadnutí orgánov združenia, zoznamy členov a pod. sú uschovávané u predsedu OZ Vincentínum, resp. u ním poverenej osoby.
 

PRIPRAVUJEME


OZ Vincentínum dostupné aj na Facebook-u.

ZREALIZOVANÉ

Rekonštrukcia školskej kuchyne

 Rodičia pred tabuľou

Vincentínska olympiáda

Športový deň 2015

 

 

WEB aktualizovaný: 20/09/2015
 
 

OZNAM

Vážení rodičia,

členský príspevok je aj v tomto roku stanovený ako súčet základnej časti vo výške 50€ a variabilnej časti vo výške 5€ za každé dieťa navštevujúce školu. Pre rodiča s 1 žiakom teda zostáva členské nezmenené vo výške 55 €, pre rodiča napríklad s 3 žiakmi je vo výške 65 €. 

Pred realizáciu platby Vám bude doručený mail s prideleným variabilným symbolom. Ak ešte nie ste regitrovaný za člena OZ, prosím zaregistrujte sa prostredníctvom jednoduchého formulára.

Platby prosíme zrealizovať do 30.11.2017

Ďakujeme, OZ Vincentínum.

 


Informácie o vybraných aktivitách


na začiatok stránky